Analiza tendencji w rozwoju handlu internetowego artykułami rolno-spożywczymi w opinii klientów firmy XYZ

TEMAT:

Analiza tendencji w rozwoju handlu internetowego artykułami rolno-spożywczymi w opinii klientów firmy XYZ

PLAN:

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Podstawowe wiadomości o sieci Internet
1.1. Historia Internetu
1.2. Internet w Polsce
1.3. Usługi w Internecie wspomagające promocję i sprzedaż firmy

Rozdział II. Zalety handlu w Internecie
2.1. Wielkość i struktura rynku
2.2. Transakcje i płatności
2.3. Przyszłość e-handlu w Polsce

Rozdział III. Perspektywy handlu internetowego w Polsce na przykładzie firmy XYZ
3.1. Historia i działalność firmy XYZ
3.2. Preferencje zakupowe klientów firmy XYZ
3.3. Rozszerzenie dzialalnosci firmy XYZ o oferte internetową
3.4. Sklep internetowy firmy XYZ
3.5. Sklep internetowy piotr i pawel lub alma

Rozdział IV. Analiza tendencji w rozwoju handlu internetowego art.
rolno-spożywczymi w opinii klientów firmy XYZ
4.1. Ankieta dotycząca sprzedaży w Internecie wśród klientów firmy XYZ
4.2. Wnioski z ankiety
Podsumowanie
Bibliografia

 

WSTĘP:

Wstęp

 

Świat zmienia się. Następuje ciągły postęp w wielu dziedzinach życia. Proces ten jest widoczny także w technice. Tak jak maszyna parowa była swoistą rewolucją ponad sto lat temu, jak radio tranzystorowe dla naszych rodziców tak teraz dla nas Internet jest symbolem kolejnej rewolucji. Jak pisze Adamczewski rewolucji należy spodziewać się też w funkcjonowaniu małych i średnich firm. Dla nich działalność prowadzona bez udziału sieci będzie niemożliwa. „(…) Prawdziwej rewolucji w zakresie zmian form funkcjonowania należy się spodziewać w odniesieniu do firm średnich i małych, dla których wymiar wirtualnej organizacji praktykowany już jest z powodzeniem również w warunkach polskich. Należy jednak pamiętać, że prawdziwy biznes internetowy to taka działalność gospodarcza, która bez sieci Internet nie mogłaby istnieć”.[1]

Czytaj dalej „Analiza tendencji w rozwoju handlu internetowego artykułami rolno-spożywczymi w opinii klientów firmy XYZ”

Trendy współczesnej agroturystyki na przykładzie województwa/regionu XYZ

Temat:

Agroturystyka. Trendy współczesnej agroturystyki na przykładzie województwa/regionu XYZ

Plan:

WSTĘP

 1. Pojmowanie turystyki i agroturystyki, a jej znaczenie w sektorze turystycznym
  1. Turystyka wiejska, a agroturystyka
  2. Miejsce agroturystyki w rozwoju terenów wiejskich w Polsce
 2. Aktualne i potencjalne trendy współczesnej agroturystyki na przykładzie Podlasia
  1. Usługi agroturystyczne i ich specyfika.
  2. Kierunki rozwoju i innowacje w agroturystyce

WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

Próbka tekstu:

Wszystkie przedstawione wcześniej definicję podkreślają, iż działalność agroturystyczna jest nie tylko sposobem spędzania wolnego czasu w prosperującym gospodarstwie rolnym, lecz także poszukiwaniem przez rolników dodatkowego dochodu przy wykorzystaniu zasobów, które posiadają. Niepowtarzalność i konkurencyjność usług agroturystycznych obecnie determinują poniższe cechy:

 • popyt w gospodarstwie rolnym daje możliwość zakwaterowania i mieszkania z rodziną wiejską, a przede wszystkim umożliwia zapoznanie turystów z funkcjonowaniem oraz produkcją rolną gospodarstwa jak i również możliwość spożywania świeżej żywności,
 • bezpośredni kontakt z rodziną rolnika daje możliwość poznania historii i panujących w niej zwyczajów, gościnności, a także poznanie codziennych zajęć mieszkańców co często prowadzi do nawiązania nowych znajomości,
 • życie na wsi oraz różnoraki charakter wiejskich zajęć powoduje, że każda wioska posiada swoją indywidualność, ma swój urok, posiada swoją historię, zwyczaje, panującą w niej kulturę, a także specyficzny styl świadczonych usług,
 • turyści, którzy korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych posiadają własną przestrzeń i swobodę poruszania się, która pozwala na korzystanie z czystego powietrza, wody, zieleni i nieskazitelnej przyrody, a to wszystko sprzyja przyjemnemu i zdrowemu wypoczynkowi[1].

Czytaj dalej „Trendy współczesnej agroturystyki na przykładzie województwa/regionu XYZ”

Formy opieki nad dzieckiem

Temat:

Formy opieki nad dzieckiem

Plan:

Wstęp

Rozdział I. Podstawy teoretyczne pracy- analiza literatury przedmiotu

1.1     Ustalenia terminologiczne

1.2     Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

1.3     Formy opieki nad dzieckiem

1.4     Podstawa programowa przedszkola

 

Rozdział II. Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych

2.1 Metodologiczne problemy badań pedagogicznych

2.2 Podstawy metodologiczne badań własnych

Rozdział III. Prezentacja i interpretacja wyników badań własnych w przedszkolu X

3.1. Charakterystyka placówki przedszkolnej X

3.2. Badanie ankietowe

Zakończenie
Bibliografia

 

Wstęp:

Przedszkole jest instytucją powołaną przede wszystkim do niesienia pomocy rodzinie, poprzez zapewnienie małemu dziecku warunków sprzyjających jego wszechstronnej edukacji.
Nasuwa się więc pytanie: czy oczekiwania rodziców wobec form opieki przedszkolnej są ich zdaniem spełnione? Według  Rogali „zbyt wielu ludzi i nazbyt często wyraża się niezadowolenie z pedagogicznych osiągnięć różnych placówek oświatowych”. Ponadto
analiza literatury pozwala stwierdzić, że zainteresowanie problemem współpracy rodziny z placówkami wychowawczymi nie jest problemem nowym i zaznacza się już od dawna.
Już w latach trzydziestych- wg opinii  Grzegorzewskiej „zarówno w Polsce, jak i za granicą poświęcono współpracy szkoły z domem wiele publikacji”. W tym samym czasie Bzowski pisał, że jeżeli szkoła i rodzina mają spełniać zadania wychowawcze i oddziaływać wychowawczo na dziecko to „muszą wpierw ściśle ze sobą się porozumieć oraz w sposób racjonalny, celowy i odpowiadający stanowisku obu stron współpracę swoją ułożyć”.
Bo przecież wszystko, z czym styka się dziecko od początku swego życia ma wpływ na jego psychikę, a zatem: wychowanie w rodzinie i w szkole, ludzie, z którymi obcuje, edukacja, a następnie praca w wybranym zawodzie, książki, praca społeczna, a także wszystkie jego rozrywki i zabawy. System wychowawczy powinien wszystkie te wyżej wymienione wpływy regulować i utrwalać to, co z nich jest w nich najważniejsze i najbardziej pozytywne, a przeciwstawiać się temu, co negatywne. Jeśli wychowanie dziecka ma odnieść w przyszłości pożądany skutek, to wszyscy ci, którzy nim kierują powinni mieć na uwadze ten sam cel wychowawczy i działać w porozumieniu. Czytaj dalej „Formy opieki nad dzieckiem”

Formy działania i kontrola administracji publicznej

Temat:

Formy działania i kontrola administracji publicznej

Plan:

Wstęp

Rozdział I. Teoria administracji publicznej
1.1. Pojęcie administracji publicznej
1.2. Zarys historii administracji publicznej w Polsce
1.3. Reforma administracji publicznej w Polsce w okresie transformacji

Rozdział II. Formy działania administracji publicznej w Polsce
2.1. Administracja rządowa – administracja publiczna
2.2. Samorząd terytorialny
2.3. Samorząd gospodarczy i zawodowy

Rozdział III. Kontrola administracji publicznej
3.1. Definicja i typologia kontroli w administracji publicznej
3.2. Kontrola wewnętrzna
3.3. Kontrola zewnętrzna

Zakończenie
Bibliografia

 

Wstęp:

Problematyka prawnych form działania administracji ma pierwszoplanowe znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej i to zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Prawne formy działania służą bowiem administracji do wykonywania stojących przed nią zadań. Przy czym zróżnicowanie samej administracji, jak i realizowanych przez nią zadań powoduje, że i prawne formy jej działania nie są jednolite. Wraz z rozwojem, zmieniającymi się wymaganiami i rolą administracji ewoluują również prawne formy, w jakich podejmuje ona swoje działania. Zmiany te są zatem nieodzownie związane z przekształceniami, jakie zachodzą w administracji, a te z kolei są pochodną zmian zachodzących w państwie, społeczeństwie, w sposobach i metodach gospodarowania dobrem publicznym, w polityce, nauce, gospodarce, a także filozofii. Równocześnie nie budzi najmniejszych wątpliwości fakt, że proces ten ma charakter nieustający – prawne formy działania administracji będą zatem ewoluowały nadal, przy czym obserwowany ostatnio kierunek tych zmian wskazuje na jeszcze większe zaangażowanie w podejmowane przez administrację działania podmiotów spoza jej struktury.

Prawne formy działania administracji są zatem, po pierwsze – kategorią zróżnicowaną, a po drugie – zmienną. Nadto pełnią one niezwykle ważne funkcje – służą bowiem zapewnieniu bezpieczeństwa i pewności prawa, gdyż zarówno organ administracji, jak i obywatel mogą sięgać po gotowe, ustalone formy prawne. Standaryzacja prawnych form działania zapewnia racjonalne i efektywne działanie administracji, która realizując swoje zadania i cele może korzystać ze stałych wzorców i nie musi za każdym razem tworzyć nowych rozwiązań. Prawne formy działania administracji są zatem również jedną z gwarancji efektywności podejmowanych przez administrację działań. Dziś nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, że działania te powinny być nie tylko legalne, ale również sprawne i skuteczne1.

Wielowymiarowość problematyki prawnych form działania administracji, a także ich przydatność dla funkcjonowania administracji powoduje, że są one przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków. Z teoretycznego punktu widzenia dokonuje się przeróżnych klasyfikacji tych form, określa kryteria ich wyróżnienia czy charakterystyczne cechy. Natomiast praktyków interesuje przydatność poszczególnych prawnych form działania administracji do wykonywania konkretnych zadań publicznych. Przy czym pełen obraz tej problematyki otrzymamy dopiero wtedy, gdy uwzględnimy obydwa aspekty – teoretyczny i praktyczny. Czytaj dalej „Formy działania i kontrola administracji publicznej”

Fenomen Radio Maryja

Temat:

Fenomen Radio Maryja

Plan:

Wstęp

ROZDZIAŁ I Współczesny obraz polskich mediów katolickich

1. System radiofonii

2. Telewizja

3. Prasa

ROZDZIAŁ II Geneza i rozwój Radia Maryja

1. Powstanie i charakterystyka radia

2. Działalność ks. Tadeusza Rydzyka

3. Rozwój radia

4. Fenomen rozgłośni

ROZDZIAŁ III Bydgoskie media katolickie

1. Geneza, rozwój i przesłanie Radia PLUS

2. Lokalna prasa katolicka

3. Relacje ludzi mediów w odniesieniu do Radia Maryja

Zakończenie
Bibliografia

 

Wstęp:

Obecnie, kiedy nastał już wiek XXI media stanowią nie tylko główny środek komunikacji między ludźmi, ale także instrument, który najsilniej kształtuje świadomość współczesnych ludzi. Dlatego też troska o media – o ich kształt, wiarygodność i ideowe oblicze – jest obecnie tak ważnym zadaniem.

Od samego początku istnienia masowych mediów duże zainteresowanie nimi objawia Kościół katolicki, który niemal od zarania swego istnienia starał się być aktywny w przestrzeni kultury. Ewangelizacja zawsze była związana z „inkulturacją”, to znaczy z wykorzystywaniem języka pojęciowego danej strefy kulturowej dla przekazu słowa Bożego.

Bez wątpienia, kondycja mediów katolickich w Polsce wymaga gruntownej i poważnej analizy oraz refleksji.

Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że to właśnie media są tym instrumentem, który najsilniej oddziaływuje na świadomość współczesnego człowieka, a masowa polska religijność w najbliższych pokoleniach wejść w poważny kryzys.

W systemie demokratycznym czytelnik faktycznie decyduje, jaka gazeta czy tygodnik będzie się rozwijać. Zakup określonego tytułu jest nie wobec tego tylko prywatną sprawą, ale wiąże się z wsparciem określonej redakcji i wyrażanego przez nią kierunku myślenia.

Wobec tego, należy zapytać, jakie są zadania mediów katolickich we współczesnym społeczeństwie, społeczeństwie także czy współczesna kultura sprzyja funkcji ewangelizacyjnej mediów?

Z całą pewnością specyfika oddziaływania niektórych mediów, a także ich właściwości utrudniające faktyczną i prawdziwą ewangelizacyjną działalność Kościoła jest wielu osobom bardzo dziś znana. Przykładem takiej kontrowersyjnej działalności może być chociażby Radio Maryja, prowadzone przez Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka.

Trzeba, jednak pamiętać, że media przynoszą nie tylko zagrożenia, ale przede wszystkim stanowią wielką szansę na budowanie pozytywnych relacji i więzi międzyludzkich. Czytaj dalej „Fenomen Radio Maryja”

Eurosieroctwo skutkiem migracji zarobkowej

Temat:

Eurosieroctwo skutkiem migracji zarobkowej

Plan:

Wstęp

Rozdział 1. PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU

1.1. Pojęcie migracji

1.2. Przyczyny migracji

1.3. Aspekty prawne

1.4. Wpływ migracji zarobkowych na więzi rodzinne

Rozdział 2. Metodologia badań własnych

2.1. Cel pracy

2.2. Problemy badawcze i hipotezy

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.4. Charakterystyka badanej grupy

Rozdział 3. Analiza wyników badań własnych

Zakończenie
Bibliografia

 

Wstęp:

Polska w maju 2004 roku przystąpiła do Unii Europejskiej wraz z tym wydarzeniem Polacy uzyskali możliwość legalnego zatrudnienia w krajach członkowskich. Z ostatnich informacji podanych przez Centrum Badań Opinii Społecznej wynika, iż od maja 2004 roku do 2011 wyjechało za granicę 2,2 miliony Polaków. Migracja zarobkowa Polaków zwłaszcza ta, która trwa dłużej niż kilka miesięcy, wiąże się z problem pozostawienia przez rodzica lub obojga rodziców dzieci w kraju. Mamy do czynienia z problemem eurosieroctwa, który rozumiany jest jako problem niepełnej rodziny. Czas rozłąki dzieci z rodzicem/rodzicami powoduje różne negatywne skutki, o których będę pisała w swojej pracy. Fundacja Prawo Europejskie podaje, że ponad 110 tysięcy polskich dzieci jest dotknięte problem eurosieroctwa, a około 1300 trafiło z powodu zaniedbań przez rodziców do rodzin zastępczych i domów dziecka.

Problem eurosieroctwa jest coraz częstszym tematem rozmów, świadomość tego problemu się powiększa, mimo to nadal nie ma skutecznego systemu wsparcia dzieci pozostawionych przez rodziców w kraju. Praca ta ma pogłębić wiedzę o danym problemie i przedstawić badania przeprowadzone w Zabrzu i okolicach.

Praca składa się z trzech rozdziałów i ma charakter eksploracyjno-weryfikacyjny .

Rozdział pierwszy jest rozdziałem teoretycznym i przedstawia przegląd literatury przedmiotu. Wyjaśniono w nim pojęcia związane z tematem, rozpoczynając od wyjaśnienia terminu rodzina i podania jej funkcji. Następnie omówiono kwestie dotyczącą rodzin niepełnych za czym idzie pojęcie eurosieroctwa. Przedstawione zostały przyczyny migracji zarobkowych rodziców i aspekty prawne z jakimi rodzice powinni się zapoznać przed wyjazdem do pracy za granicę. Dzieci muszą mieć stałą opiekę, która jest ustanowiona przez rodziców.

Rozdział drugi to Metodologia badań pedagogicznych i własnych, jest on wprowadzeniem w tematykę badań własnych. W tym rozdziale na podstawie zasad stosowanych w badaniach pedagogicznych ustalono cel własnych badań i określono ich przedmiot oraz podmiot, postawiono problemy badawcze i sporządzono odpowiadające im hipotezy, które podlegały weryfikacji podczas analizy wyników. Opisano w nim wybraną metodę badawczą i dokonano wyboru i uzasadnienia odpowiedniej techniki i narzędzia badawczego. Na koniec rozdziału drugiego przedstawiono charakterystykę osób badanych. Czytaj dalej „Eurosieroctwo skutkiem migracji zarobkowej”

Trendy w turystyce uzdrowiskowej

Temat:

Trendy w turystyce uzdrowiskowej

Plan:

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Turystyka – podstawowe informacje
1.1. Istota turyzmu
1.2. Marketing w turystyce – pojęcie produktu, popytu oraz podaży w turystyce
1.3. Usługi turystyczne
1.4. Specyfika turystyki uzdrowiskowej

ROZDZIAŁ II. Charakterystyka wybranych uzdrowisk termalnych Europy

ROZDZIAŁ III. EUROPEJSKIE TRENDY W TURYSTYCE WYPOCZYNKOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH UZDROWISK TERMALNYCH EUROPY
3.1. Cel pracy
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Techniki i narzędzia
3.4. Badana grupa
3.5. Badania własne

Zakończenie
Bibliografia

 

Wstęp:

Turystyka należy do najbardziej spektakularnych zjawisk społecznych ówczesnego świata. Według Światowej Organizacji Turystyki (UN WTO) międzynarodowy ruch społeczny na świecie w 2005 r. osiągnął wielkość 808 mln podróży, a w 2006 r. już 842 mln. Liczba turystycznych przyjazdów zagranicznych od 1950 r. kiedy zanotowano 25 mln przyjazdów, wzrosła ponad 33-krotnie. W tym samym czasie wzrosła także 340 razy wielkość przychodów turystycznych z 2 do ok. 680 mld USD. Przewiduje się, że w 2010 r. liczba migracji turystycznych w ruchu międzynarodowym przekroczy 1000 mln, a w 2020 r. wyniesie ponad 1500 mln[1].

Wpływ turystyki uzdrowiskowej na ruch turystyczny w Europie jest przede wszystkim uzależniony od społecznego popytu na tego typu usługi. Popyt na pobyty o charakterze typowo uzdrowiskowym uzależniony jest tradycyjnie od takich czynników jak[2]:

 • ogólny stan zdrowia społeczeństwa,
 • średnia długość życia człowieka,
 • aktywność zawodowa,
 • nastawienie klasy średniej i bogatej na szybką regenerację sił po pracy (odnowa biologiczna),
 • polityka państwa przejawiająca się łatwym dostępem do świadczeń uzdrowiskowych,
 • świadomość społeczeństwa i jego nawyki leczenia.

Turystyka uzdrowiskowa łączy w sobie cechy kilku form turystyki w tym m.in. wypoczynkowej. Obszary oddziaływania turystyki uzdrowiskowej przedstawiono na schemacie 1.

Według danych GUS oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, w gminach uzdrowiskowych na terenie Polski znajduje się ok. 2 tys. obiektów noclegowych, dysponujących ponad 120 tys. miejsc. W gminach tych największy odsetek stanowią obiekty bazy wczasowo-kolonijnej i zakładów uzdrowiskowych (ok. 15% całej bazy noclegowej). W gminach uzdrowiskowych na terenie obiektów noclegowych działało 1300 zakładów gastronomicznych, głównie stołówek oraz barów i kawiarni.

Turystyka uzdrowiskowa w Polsce jest jednym z priorytetowych produktów markowych, skierowanych na rynki zagraniczne i rynek krajowy. Przewiduje się, że w najbliższych latach rozwój uzdrowisk i turystyki uzdrowiskowej w Polsce będzie związany:

 • ze wzrostem popytu na wyjazdy krótkookresowe do miejsc położonych blisko miejsca zamieszkania,
 • ze wzrostem zainteresowania wyjazdami w celach zdrowotnych i rozrywkowych,
 • z dalszym rozwojem turystyki biznesowej i specjalistycznej,
 • z napływem turystów zagranicznych.

Czytaj dalej „Trendy w turystyce uzdrowiskowej”

Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwój Katalonii

Temat:

Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwój Katalonii

Plan:

Wstęp

Rozdział 1. Podstawowe terminy dotyczące turystyki
1.1. Pojęcie turystyki i turysty
1.2. Marketing w turystyce
1.3. Geneza i tendencje ruchu turystycznego w kraju i na
świecie
1.4. Katalonia – charakterystyka i położenie geograficzne

Rozdział 2. Ekonomiczne czynniki wpływające na rozwój turystyki
Katalonii

Rozdział 3. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki wpływające na
rozwój turystyki Katalonii

Zakończenie
Bibliografia

 

Wstęp:

Problemem badawczym w pracy są ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki wpływające na rozwój turystyki Katalonii. Próba analizy rozpoczęła się od przyjęcia założenia, że określenie czynników rozwoju współczesnej turystyki jak i sama turystyka jest zjawiskiem kompensacyjnym wobec codziennego życia. Akceptując tę jej funkcję, trzeba się zgodzić z opinią, iż narodzin i rozwoju turystyki należy szukać w niewłaściwym dostosowaniu człowieka do środowiska. Wśród konsekwencji cywilizacji przemysłowej dla turystyki można wskazać wzrost możliwości podróżowania w wyniku rozwoju transportu indywidualnego i zbiorowego, zwiększającą się rolę środków masowego przekazu oraz wzrost poziomu wykształcenia ludzi i przemieszczania się związanego ze wszystkimi sferami: zawodową, socjalną i osobistą.

Próba analizy dotyczy czynników, które wpływają na rozwój turystyki, jednym z nich są potrzeby. W ekonomii potrzeby odgrywają szczególną rolę, gdyż wyznaczają powstanie popytu na dobra i usługi, w tym turystyczne. Wraz z upływem czasu potrzeby człowieka ulegają zmianom. Istnieje swego rodzaju priorytetowa struktura potrzeb. Jeżeli warunki życia na to pozwalają, każdy człowiek przechodzi cztery fazy: fazę potrzeb podstawowych, fazę potrzeb społecznych, fazę samookreślenia się, fazę samorealizacji. Turystyka stanowi podstawę fazy samorealizacji. Należy dodać, że w wyniku rozwoju społeczno-gospodarczego i związanego z nim wzrostu zamożności społeczeństwa następuje przewartościowanie potrzeb. To co kiedyś było dobrem luksusowym czy wyższego rzędu, staje się z upływem czasu dobrem podstawowym, wręcz niższego rzędu. Typowym przykładem tego przewartościowania jest dzisiejsza turystyka.

Cała praca poświęcona jest omówieniu rozwoju turystyki na przykładzie rejonu Katalonii. Celem pracy było ukazanie jak rozwijała się współczesna turystyka i jak silnie uwarunkowana jest stałym dostosowywaniem podaży turystycznej do zmieniających się potrzeb rynku turystycznego, charakteryzującego się nadwyżką podaży nad popytem. Stwarza to potrzebę wprowadzenia marketingu do gospodarki turystycznej. W strategii marketingowej, obejmujących kompozycję czterech zmiennych (produkt, dystrybucja, promocja i ceny), zwraca się uwagę na szczególną uwagę na promocję produktu turystycznego. Również ważnym czynnikiem rozwoju turystyki jest polityka turystyczna państwa jako element polityki gospodarczej. Wśród wielu jej celów znajduje się wspieranie promocji podaży turystycznej.

Liczba czynników oddziałujących na rozwój współczesnej turystyki jest znaczna. Czynniki te można rozmaicie klasyfikować, np. dzielić na obiektywne i subiektywne, czyli wywołujące potrzeby turystyczne oraz warunkujące lub ograniczające ich zaspokojenie. Można je też dzielić na podażowe, popytowe i uniwersalne z punktu widzenia podstawowych zjawisk rynkowych. Wreszcie można dokonać ich podziału na ekonomiczne i pozaekonomiczne.

W rozdziale pierwszym autor opisuje podstawowe terminy dotyczące turystyki i turysty, marketingu w turystyce, genezę i tendencje ruchu turystycznego w kraju i na świecie oraz charakteryzuje Katalonię. Słowo turystyka pochodzi od francuskiego pojęcia tour, które oznacza wycieczkę, podróż kończącą się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd. Przez turystykę można rozumieć formę czynnego wypoczynku połączonego z poznawaniem różnych miejsc oraz elementami sportu. Turystykę traktuje się również jako zjawisko społeczne, polegające na odbywaniu podróży w celach poznawczych, rozrywkowych, wypoczynkowych leczniczych lub związanych z kultem religijnym, bez podjęcia pracy zarobkowej i osiedlania się. W takim rozumieniu podkreśla się, iż istotnym motywem turystyki jest rozwój osobowości człowieka. Aby taki cel mógł zostać zrealizowany, pobyt turystyczny musi stwarzać turystom okazję do bezpośrednich kontaktów z naturalnymi, kulturowymi i społecznymi walorami odwiedzanego miejsca. Definicje turystyki ograniczają jej zakres przede wszystkim do podróżowania w celach poznawczych, zdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych. Podkreślają te rodzaje aktywności, w których może realizować się zasada dobrowolności i rozwój osobowości człowieka. Zwracają uwagę na znaczenie w turystyce poznania, przeżycia, rozrywki i wypoczynku. Czytaj dalej „Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki rozwój Katalonii”

Doskonalenie jakości w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa XYZ

Temat:

Doskonalenie jakości w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa XYZ

Plan:

Wstęp

Rozdział 1. Problematyka ciągłego doskonalenia jakości
1.1. Zarządzanie
1.2. Zarządzanie jakością
1.3. System zarządzania jakością ISO serii 9000
1.4. Koncepcja TQM

Rozdział 2. Wybrane narzędzia i metody doskonalenia jakości

Rozdział 3. Doskonalenie jakości w firmie XYZ
3.1. Cel pracy
3.2. Charakterystyka firmy
3.3. Pomiary zapewnienia jakości produktu wybranymi metodami
3.3.1. Analiza FMEA
3.3.2.Diagram Pareto–Lorenza
3.4. Metody zarządzania jakością produkcji stosowane w przedsiębiorstwie
3.4.1. Analiza 5S
3.4.2. SixSigma
3.4.3.Lean management

Rozdział IV Projekt nowego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie XYZ
4.1. Metody dokumentowania wyników jakości
4.2. Zdefiniowane problemy i obszary wymagające zmian w oparciu o zasady jakości
4.3. Projektowanie działań i ich harmonogram
4.4. Mierniki projektu

Zakończenie
Bibliografia

 

Wstęp:

W gospodarce rynkowej sukces lub porażka przedsiębiorstwa zależą od jakości jego funkcjonowania, a w szczególności od jakości oferowanych produktów. Poziom jakości produktów i obsługi nabywców w pierwszym rzędzie determinuje pozycję rynkową i sukces każdego wytwórcy. Rynkową siłą napędową do tworzenia systemu działań projakościowych w przedsiębiorstwach  jest  konkurencja o pozycję w  rankingu jakościowym.

Zagadnienie jakości w skali powszechnej było i jest dyktowane potrzebami praktyki, występującymi głównie w obszarach wytwarzania, wymiany handlowej i eksploatacji produktów. W działalności gospodarczej wywołał je splot wielu tendencji, uwarunkowań i osiągnięć.  Do najistotniejszych można zaliczyć świadomość rosnącego znaczenia jakości w walce konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych i krajowych, odkrycie możliwości zwiększenia efektywności gospodarowania poprzez doskonalenie jakości pracy i produktów, szybki wzrost ilościowy produkcji oraz nasycenie rynków produktami standardowymi, co powoduje wzrost wymagań jakościowych, potrzeba ochrony środowiska i ograniczonych zasobów naturalnych, wywołującą m.in. państwowe i ponadpaństwowe działania legislacyjne w tej dziedzinie, dynamiczny postęp naukowo-techniczny, powszechna innowacyjność, spektakularne sukcesy przedsiębiorstw i gospodarek stosujących politykę rozwoju projakościowego, rosnący nacisk wielu organizacji (konsumenckich, ochrony środowiska, certyfikacyjnych) na ciągłą poprawę jakości funkcjonowania przedsiębiorstw oraz produktów i wiele innych. Czytaj dalej „Doskonalenie jakości w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa XYZ”

Determinaty struktury aktywów finansowych gospodarstw domowych

Temat:

Determinaty struktury aktywów finansowych gospodarstw domowych

Plan:

Wstęp

Rozdział I
Oszczędzanie i inwestowanie przez gospodarstwa domowe – podstawy teoretyczne
1.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot rynku
1.2. Pojęcie, cele i sposoby zarządzania finansami gospodarstw domowych
1.3. Teoretyczne podstawy inwestycji i oszczędzania

Rozdział II
Charakterystyka finansów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2012
2.1. Zmiany sytuacji finansowej gospodarstw domowych
2.2. Planowanie finansów w polskich gospodarstwach domowych
2.3. Struktura oszczędności gospodarstw domowych

Rozdział III
Struktura oszczędności polskich gospodarstwach domowych na podstawie badania ankietowego.
3.1. Cel i metodologia badania
3.2. Analiza czynników sprzyjających oszczędzaniu gospodarstw domowych
3.3. Analiza czynników niesprzyjających oszczędzaniu
3.4. Preferowane formy oszczędzania

Zakończenie
Bibliografia

 

Wstęp:

W krajach wysokorozwiniętych uczestnictwo gospodarstw domowych w rynku finansowym poprzez gromadzenie oszczędności jest zjawiskiem powszechnym, o czym świadczą wysokie wartości oszczędności przypadające na jednego mieszkańca. Gromadzenie oszczędności spełnia bardzo ważną rolę społeczną, ułatwiając zarządzanie finansami w perspektywie przebiegu życia, a także pomagając w przezwyciężeniu trudności wynikających z wahań bieżących dochodów. Warto również zaznaczyć,  iż aktywność na rynku finansowym dzięki powszechnego charakterowi sprzyja podnoszeniu zadowolenia z konsumpcji i umożliwia jej lepszą alokację w perspektywie przebiegu życia.

Jak wynika z literatury przedmiotu na zachowania gospodarstw domowych dotyczących oszczędzania wpływ mają czynniki związane z przebiegiem życia, zdolnością do generowania oszczędności oraz relatywną pozycją gospodarstwa domowego w danym okresie związaną ze statusem na rynku pracy głowy gospodarstwa do sytuacji przeciętnej w przebiegu życia.[1]

Wszystkie czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na oszczędności gospodarstw domowych w Polsce i ich determinanty struktury przedstawiono w niniejszej pracy. Zatem celem mojej pracy jest przedstawienie wszelkich czynników sprzyjających  i utrudniających oszczędzanie gospodarstw domowych. Składa się ona z trzech rozdziałów, z których pierwszy ma formę teoretyczną, drugi teoretyczno – badawczą, a trzeci zawiera treści związane z przeprowadzonymi badaniami ankietowymi w zakresie oszczędności. Czytaj dalej „Determinaty struktury aktywów finansowych gospodarstw domowych”